Ngày24 tháng8, Sáng 10:00-12:30, Chiều 13:30-15:00

ở U Café Hội An

KAWADA Megumi người Nhật dạy học sinh KIRIE.

Kirie_9

Advertisements